Deborah Yashar, Princeton, Comparative Politics Workshop